علوم پایه


مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي آمار / 30801 ریاضیات و آمار علوم پایه
دكتری تخصصي ریاضی - آنالیز / 30113 ریاضیات و آمار علوم پایه
دكتری تخصصي زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی / 30545 زیست شناسی علوم پایه
دكتری تخصصي علوم جانوری- علوم جانوری تکوین / 30544 زیست شناسی علوم پایه
دكتری تخصصي شیمی- شیمی فیزیک / 30321 شیمی علوم پایه
دكتری تخصصي شیمی – شیمی آلی / 30322 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد آمار  ریاضی / 30803 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات / 30106 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر / 30112 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه- توپولوژی / 30114 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی محض -آنالیز / 30113 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد زمین ساخت- تکتونیک / 30442 زمین شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زيست شناسی– ژنتيك / 30553 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی / 30581 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی- میکروبیولوژی / 30548 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی / 30563 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی –علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی / 30567 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی - شیمی فیزیک /  30313 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی -شیمی معدنی / 30312 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی – شیمی آلی / 30314 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی – شیمی کاربردی / 30310 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو - نانو شیمی / 30330 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد فیتو شیمی / 30317 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد فیزیک- اتمی و مولکولی / 30217 فیزیک علوم پایه
کارشناسی ارشد فیزیک- حالت جامدات / 30218 فیزیک علوم پایه
کارشناسی ارشد نانوفیزیک / 30235 فیزیک علوم پایه
کارشناسی ریاضیات  محض / 30302 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ریاضیات و کاربردها / 30123 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی زمین شناسی / 30401 زمین شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- بیوشیمی30522 / زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی / 30541 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- عمومی / 30501 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- میکروبیولوژی / 30540 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی شیمی - شیمی داروئی / 30329 شیمی علوم پایه
کارشناسی شیمی کاربردی / 30303 شیمی علوم پایه
کارشناسی شیمی محض / 30302 شیمی علوم پایه
کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش ریاضی / 30116 تربیت معلم علوم پایه
کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش علوم تجربی / 30539 تربیت معلم علوم پایه
کاردانی ناپیوسته آمار / 30801 ریاضیات و آمار علوم پایه