دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی زبانشناسی
نام:زبانشناسی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي زبان شناسی/ 20394 زبان شناسی همگانی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی / 20390 زبان شناسی همگانی علوم انسانی
کارشناسی زبان شناسی / 20394 زبان شناسی همگانی علوم انسانی