دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی اقتصاد
نام:اقتصاد
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی / 20926 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی/  20914 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی علوم اقتصادی -  اقتصاد کشاورزی /  20923 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی / 20924 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد نظری / 20922 اقتصاد علوم انسانی