دانشکده دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی الهيات و معارف اسلامي
نام:الهيات و معارف اسلامي
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي الهيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حديث / 20405 الهيات و معارف اسلامي علوم انسانی
دكتری تخصصي عرفان اسلامی و اندیشه های امام ( ره) / 20425 الهيات و معارف اسلامي علوم انسانی
کارشناسی ارشد عرفان اسلامی الهيات و معارف اسلامي علوم انسانی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی / 20450 الهيات و معارف اسلامي علوم انسانی