دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حسابداری
نام:حسابداری
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي حسابداری / 21301 حسابداری علوم انسانی
کارشناسی ارشد حسابداری / 21301 حسابداری علوم انسانی
کارشناسی حسابداری / 21301 حسابداری علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری / 21307 حسابداری علوم انسانی
کاردانی ناپیوسته حسابداری / 21301 حسابداری علوم انسانی
کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری / 21307 حسابداری علوم انسانی