دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
نام:زبان و ادبيات فارسي
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي زبان و ادیبات  فارسی/ 20101 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی / 20108 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – ادبیات مقاومت / 20105 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی / 20101 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی ادبیات فارسی / 20101 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی