دانشکده دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی مديريت
نام:مديريت
توضیحات:

مقطع تحصیلی

رشته - گرایش- کد آزمونی

(دولتي، اجرائی، بازرگانی، بیمه، گمرک، جهانگردی)

زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي مديريت دولتي-تصميم گيری و خط مشی گذاری عمومی/ 21287 مدیریت دولتی علوم انسانی
دكتری تخصصي مدیریت دولتی- تطبیق توسعه / 21289 مدیریت دولتی علوم انسانی
دكتری تخصصي مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی / 21216 مدیریت دولتی علوم انسانی
دكتری تخصصي مدیریت رسانه ای/ 21222 مدیریت رسانه ای علوم انسانی
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني- بازاریابی / 21254 مديريت بازرگاني علوم انسانی
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني- مديريت مالی/ 21270 مديريت بازرگاني علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک/21046 مديريت بازرگاني علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی / 21215 مدیریت اجرائی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی عمومی / 21050 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی / 21051 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - خط و مشی گذاری عمومی / 21042 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - سازمان های دولتی / 21041 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحو ل / 21255 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی مدیریت امور بانکی / 21230 مدیریت علوم انسانی
کارشناسی مدیریت بیمه / 21209 مدیریت علوم انسانی
کارشناسی مدیریت جهانگردی / 21233 مدیریت علوم انسانی
کارشناسی مدیریت گمرکی / 21231 مدیریت علوم انسانی
کارشناسی مدیریت بازرگانی /  21207 مدیریت بازرگانی علوم انسانی
کارشناسی امور دولتی / 21304 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی مدیریت دولتی /  21210 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی / 21207 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی / 21210 مدیریت دولتی علوم انسانی
کاردانی ناپیوسته امور گمرکی / 21202 مدیریت علوم انسانی