دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی زبان انگليسي
نام:زبان انگليسي
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي آموزش زبان انگلیسی / 20312 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی / 20312 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسی/ 20315 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی / 20311 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی / 20315 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی / 20312 زبان انگلیسی علوم انسانی