دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی تربيت بدنی
نام:تربيت بدنی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی بالینی / 21440 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی فعاليت بدنی و تندرستی/ 21435 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی ورزشی کاربردی / 21455 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مديريت ورزشي- مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی/ 21443 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش / 21421 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی / 21422 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی / 21402 تربیت بدنی علوم انسانی
کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی- مدیریت / 21407 تربیت بدنی علوم انسانی
کاردانی پیوسته تربیت بدنی / 21408 تربیت بدنی علوم انسانی