دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق
نام:حقوق
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي حقوق بین المللی عمومی / 20815 حقوق علوم انسانی
دكتری تخصصي حقوق خصوصی / 20807 حقوق علوم انسانی
دكتری تخصصي حقوق کیفری و جرم شناسی / 20818 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق بين الملل / 20804 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين الملل /  20823 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی / 20805 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی / 20807 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی/ 20808 حقوق علوم انسانی
کارشناسی حقوق حقوق علوم انسانی