هنر و معماری


مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس / 60101 طراحی پارچه و لباس هنر و معماری
کارشناسی ارشد مهندسی معماری/ 60202 معماري هنر و معماری
کارشناسی ارشد پژوهش هنر /  60115 هنر هنر و معماری
کارشناسی طراحی پارچه و لباس- طراحی لباس / 40128 طراحی پارچه و لباس هنر و معماری
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی دوخت / 60132 طراحی پارچه و لباس هنر و معماری
کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری / 60209 معماري هنر و معماری
کاردانی ناپیوسته معماری / 60206 معماري هنر و معماری