نام: محمد
نام خانوادگی: صادقی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه:
وب سایت: http://qaemiau.ac.ir/pv
ایمیل: m.sadeghi@Qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 01142253216 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بررسی اوزان عروضی در کلیات دیوان الهی قمشه ای