نام: محمد
نام خانوادگی: صادقی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: m.sadeghi@Qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ازاد کرج
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ازاد کرج بررسی اوزان عروضی در کلیات دیوان الهی قمشه ای