نام: محمدحسن
نام خانوادگی: شکی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت آموزشی و علوم تربیتی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mhshakki.html
وب سایت:
ایمیل: mh_shakki@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازار یابی ملی وپیام نور تهران بررسی مشکلات خدمات بانکداری الکترونیکی
2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی ازاد ساری بررسی ثبات مدیران
3 کارشناسی مدیریت دولتی ازاد علی اباد
4 کاردانی علوم تربیتی تربیت معلم