نام: محمدحسن
نام خانوادگی: شکی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: روانشناسی و علوم تربیتی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mhshakki.html
ایمیل: mh_shakki@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی دانشگاه ملی و پیام نور تهران ارايه مدل موانع بانکداری الکترونیکی به منظور کارآمدی نظام بانکی ایران
2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بررسی ثبات مدیران
3 کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد
4 کاردانی علوم تربیتی تربیت معلم