نام: حسین
نام خانوادگی: پارسائی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه:
ایمیل: hosseinparsaei@yahoo.com , hosseinparsaei46@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گنج افلاک در گنجینه نظلامی
2 کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شرح قصاید فلسفی وکلامی ناصر خسرو
3 کارشناسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران
4 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تحلیل اقتصادی مداخله قانونگذار ایران در حقوق مصرف کنندگان
5 کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور ساری