نام: هدایت اله
نام خانوادگی: بیضائی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: hedayattollahbeyzaey@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی حقوق قضائي تهران مركزي -
2 کارشناسی ارشد حقوق تهران مركزي فردي كردن تقنيني مجازات در حقوق كيفري ايران