نام: سید هادی
نام خانوادگی: هاشمی سلیمانی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/shhashemi.html
وب سایت:
ایمیل: h.hashemi.s@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی حسابداري دانشگاه مازندران (بابلسر)
2 کارشناسی ارشد حسابداري آزاد تهران مركز بررسي موانع توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت جهانگردي ايران