نام: سیده شایسته
نام خانوادگی: واردی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: sh_varedi@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
2 کارشناسی ارشد غلوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران بررسی ضریب اهمیت انرزی در تابع تولید ایران
3 کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز