نام: ناديا
نام خانوادگی: معقولي
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: هنر و معماری
گروه آموزشی: پژوهش هنر
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/nm.html
وب سایت:
ایمیل: n.maghuly@gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله