نام: سودابه
نام خانوادگی: مهری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: هنر و معماری
گروه آموزشی: معماری
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/smehri.html
وب سایت:
ایمیل: soodabeh.mehri@gmail.com
تلفن محل کار: 09121229551 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله