نام: حسينعلي
نام خانوادگی: پاشا پاسندي
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hpp.html
ایمیل: pasha_ha@yahoo.com
تلفن محل کار: 01134538326 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مشهورات در ادبیات منظوم فارسی تا قرن ششم هجری قمری