نام: محمد ابراهیم
نام خانوادگی: بخشنده
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/bakhshandeh.html
ایمیل: bakhshandeh2008@yahoo.com
تلفن محل کار: 42244111 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران خودبنیادی انسان در فلسفه دکارت
2 کاردانی مکانیک آموزشکده فنی شهید رجایی کاشان
3 کارشناسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پروژه تخصصی
4 کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ترجمه و تفسیر کتاب آکویناس نوشته کاپلستون
5 حوزوی فقه و اصول (پایه 6) حوزه علمیه روحیه بابل