نام: محمد ابراهیم
نام خانوادگی: بخشنده
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/bakhshandeh.html
وب سایت:
ایمیل: bakhshandeh2008@yahoo.com
تلفن محل کار: 42244111 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی فلسفه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات خودبنیادی انسان در فلسفه دکارت
2 کاردانی مکانیک آموزشکده فنی شهید رجایی کاشان
3 کارشناسی مکانیک آزاد اسلامی تهران جنوب پروژه تخصصی
4 کارشناسی ارشد فلسفه آزاد اسلامی تهران مرکز ترجمه و تفسیر کتاب آکویناس نوشته کاپلستون
5 حوزوی فقه و اصول (پایه 6) حوزه علمیه روحیه بابل