نام: بهنام
نام خانوادگی: رجبی فر
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: هنر و معماری
گروه آموزشی: معماری
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/behnamrajabifar.html
ایمیل: behnamrajabifar@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات جایگاه اندیشه زمینه گرای اجتماعی در معماری معاصر ایران
2 کارشناسی معماری دانشگاه هنر تهران طراحی مجموعه مسکونی کارکنان شیلات بندر ترکمن
3 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران نوسازی و بازسازی بافت قدیم شهر آمل با تکیه بر طراحی مسکن