نام: مرضیه
نام خانوادگی: نیاز آذری
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت آموزشی و علوم تربیتی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: niazmarzieh@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مدیریت اموزشی دانشگاه ازاد إسلامي ساري ارائه مدل فرایند تولید علم در وزارت علوم .تحقیقات.فناوری