نام: سهیل
نام خانوادگی: سعادتی نیا
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی:
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/soheil.saadatinia@iau.ac.ir.html
ایمیل: soheil.saadatinia@gmail.com , soleil.saadatinia@gmail.com
تلفن محل کار: 011-42240095 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی تاریخ دانشگاه دولتی تبریز
2 کارشناسی ارشد زبان شناسی تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری دانشگاه تهران واژه نامه اوستا، زند و فارسی فرهنگ اویم ایوک
3 دکتری تخصصی زبان شناسی دانشگاه دولتی میسور Comparative Study of Traditional and Contemporary Persian Grammars
4 دکتری تخصصی زبان شناسی دانشگاه دولتی میسور Comparative Study of Traditional and Contemporary Persian Grammars