نام: حسین
نام خانوادگی: منصوریان سرخگریه
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hm.html
ایمیل: hosein.mansoorian@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بررسي اساطير در شعر معاصر با تاكيد بر نوگرايان
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزي اقسام سجع و جناس در كليله و دمنه
3 کارشناسی زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي
4 کارشناسی حقوق دانشگاه پيام نور بندر تركمن
5 کاردانی زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم امام خمینی گرگان