نام: جواد
نام خانوادگی: حبیبی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir//component/defuniv/defunivteachprofile/202.html
وب سایت:
ایمیل: j.habibi.vakil@gmail.com
تلفن محل کار: 01142253216 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله