نام: زهره
نام خانوادگی: جوادیان کوتنایی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی عمران، معماری و نقشه برداری
آدرس صفحه:
ایمیل: z.javadian@Qaemiau.ac.ir
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله