نام: زهره
نام خانوادگی: جوادیان کوتنایی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: هنر و معماری
گروه آموزشی: معماری
آدرس صفحه:
ایمیل: z.javadian@Qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله