نام: رضا علی
نام خانوادگی: محسنی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: مديريت
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ram.html
ایمیل: mohseninet@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلام واحدعلوم و تحقیقات تهران تحلیل جامعه شناختی جرایم گروه های قومی در ایران-مطالعه موردی:استان گلستان