نام: سمیه
نام خانوادگی: کاظمی تاری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه:
ایمیل: somayehkazemitari@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله