نام: شعبان
نام خانوادگی: نجفی کریمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/shn.html
وب سایت:
ایمیل: najafibox@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن
2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی شهید چمران اهواز The effects of elaborated versus simplified texts on the reading comprehension of the EFL learners
3 دکتری تخصصی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران The effect of input enhancement, individual output tasks and collaborative output tasks on learning English phrasal verbs