نام: عیسی
نام خانوادگی: اسمعیلی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/esmailie.html
وب سایت:
ایمیل: , eisa.esmaeilii @gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مترجمی زبان عربی اصفهان
2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی بابل