نام: کامران
نام خانوادگی: اسماعیل نیا شیروانی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه:
ایمیل: kamran.shirvani@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله