نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسمی بشلی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
آدرس صفحه:
ایمیل: fqb83@yahoo.com , fqb88@yahoo.com