نام: اسماعیل
نام خانوادگی: علی نیا قمی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: بورسیه دکتری
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
آدرس صفحه:
ایمیل: nashrefekresabz@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله