نام: مجید
نام خانوادگی: عباسی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: بورسیه دکتری
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه:
ایمیل: d.majidabbasi@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله