نام: بنفشه السادات
نام خانوادگی: عباس زاده
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: abbaszadeh850@yahoo.com , abbaszadeh850@gmail.com
تلفن محل کار: 42251342 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ازاد تهران مرکزی Walt Whitman's Poetry under the Light of Zen Buddhism
2 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد قایمشهر