نام: مجتبی
نام خانوادگی: طبری
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مديريت
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mtabari.html
وب سایت:
ایمیل: mo_tabari@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بررسی امکان استقرار ساختار منابع انسانی انعطاف پذیر در صنعت الکترونیک ایران