نام: مریم
نام خانوادگی: میرایی محمدی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mmiraie.html
وب سایت:
ایمیل: miraie_m@yahoo.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر
2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار The effect of different methods of assessing speaking on learners' performance
3 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران