نام: فاطمه
نام خانوادگی: مهدوی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mahdavy.fatemeh.html
ایمیل: mahdavy.fatemeh@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
2 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل تحقیق اجاره و تاثیر آن درحمل و نقل کالا
3 دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل الزام به وجود علم در معاملات از نظر فقه امامیه و حقوق ایران