نام: اسکندر
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: eskandarjafari@gmail.com , eskandarjafari@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه ملی Economic and statistical analysis of intellectual capital influence on the development of food industries in I.R. of Iran