نام: احسان
نام خانوادگی: بینائیان
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/eb.html
0000-0002-8742-0598 : ORCID
ایمیل: ehsan.binaeian@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد ساخت و تعيين مشخصات نانو جاذب و فوتوكاتاليست حاوي تانين بر پايه مزوپورهاي سيليكاتي جهت حذف و تخريب فوتوكاتاليستي رنگ هاي آزو
2 کارشناسی ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مدلسازي نشست كك در مبدلهاي TLX (خط انتقال) واحدهاي اولفين
3 کارشناسی مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد بررسي نقش نانوفيلترها در لباسها و ماسكهاي نظامي
4 دکتری تخصصی مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران طراحي و ساخت بيوسنسور جهت تشخيص سميت نانو ذرات