نام: محمد علی
نام خانوادگی: خلیل زاده کلاگر
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: مرخصی
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/makh.html
وب سایت: https://scholar.google.com/citations?user=mr7h-WcAAAAJ&hl=en
ایمیل: m.khalilzadeh@hotmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی محض دانشگاه مازندران
2 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه مازندران
3 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران