عضو گروه آموزشی
نام: علی
نام خانوادگی: شکوهی راد
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/shokuhi.html
https://orcid.org/0000-0002-2426-0339 : ORCID
ایمیل: a.shokuhi@gmail.com , a.shokuhi@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله