- پنجشنبه, 10 فروردین 1396

ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | ایمیل مرتبه علمی
1 تاج بخش جدیدی محمود استاد
2 جعفری آهنگری یوسفyjahangari@yahoo.co.uk استاد
3 حسن پور حمید استاد
4 ضیاءتبار احمدی میرخالق استاد
5 علیزاده افروزی قاسمenayati.esmaeil@gmail.com استاد
6 نعمت زاده قربانعلیdefaya.group@gmail.com استاد
7 ابراهیم نژاد علیaemarzoun@gmail.com دانشیار
8 ادبی تبار فیروزجاه محمدmohamadsadega@yahoo.com دانشیار
9 بالوئی جامخانه عزت الهe_baloui2008@yahoo.com دانشیار
10 حاجی نصیری رحیمه rhmhajinasiri@yahoo.com دانشیار
11 حسینی زینت الساداتzshossaini@yahoo.com دانشیار
12 خلیل زاده کلاگر محمد علی m.khalilzadeh@hotmail.com دانشیار
13 درویش گنجی مسعودganji_md@yahoo.com دانشیار
14 رضایی پور وحیدvrezaeipour@gmail.com
vrezaeipour@qaemiau.ac.ir
دانشیار
15 رضوانی محمدm_rezvani52@yahoo.com دانشیار
16 زارعی داریوشzareyee@gmail.com دانشیار
17 شاه وردی رضا shahverdi_592003@yahoo.com دانشیار
18 شاکری ابوالحسن دانشیار
19 شکوهی راد علیa.shokuhi@gmail.com
a.shokuhi@qaemiau.ac.ir
دانشیار
20 صدقی قادیکلایی شعبان sedghi_gh@yahoo.com دانشیار