ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | ایمیل مرتبه علمی
1 تاج بخش جدیدی محمود استاد
2 جعفری آهنگری یوسفyjahangari@yahoo.co.uk استاد
3 ضیاءتبار احمدی میرخالق استاد
4 علیزاده افروزی قاسمenayati.esmaeil@gmail.com استاد
5 نعمت زاده قربانعلیdefaya.group@gmail.com استاد
6 ابراهیم آبادی آرشArash.xer@gmail.com دانشیار
7 ابراهیم نژاد علیaemarzoun@gmail.com دانشیار
8 ادبی تبار فیروزجاه محمدmohamadsadega@yahoo.com دانشیار
9 اردستانی فاطمهardestani_fatemeh@yahoo.com
f.ardestani@qaemiau.ac.ir
دانشیار
10 بالوئی جامخانه عزت الهe_baloui2008@yahoo.com
e_baloui2008@yahoo.com
دانشیار
11 حاجی نصیری رحیمه rhmhajinasiri@yahoo.com دانشیار
12 حبیبیان معصومهhabibian_m@yahoo.com دانشیار
13 حسینی زینت الساداتzshossaini@yahoo.com دانشیار
14 خلیل زاده کلاگر محمد علی m.khalilzadeh@hotmail.com دانشیار
15 درویش گنجی مسعودganji_md@yahoo.com دانشیار
16 رضایی پور وحیدvrezaeipour@gmail.com
vrezaeipour@qaemiau.ac.ir
دانشیار
17 رضوانی محمدm_rezvani52@yahoo.com
m_rezvani52@yahoo.com
دانشیار
18 زارعی داریوشzareyee@gmail.com دانشیار
19 شاه وردی رضا shahverdi_592003@yahoo.com دانشیار
20 شاکری ابوالحسن دانشیار