- شنبه, 05 فروردین 1396

دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات -> سایت B (کلاس307)