- پنجشنبه, 10 فروردین 1396

دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات -> سایت A (کلاس406)