- شنبه, 06 خرداد 1396

دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات -> سایت A (کلاس406)