انتخاب واحد و شروع کلاس ها

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ :
انتخاب واحد: ۱۳۹۹/۰۶/۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
شروع كلاس ها: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

زمان انتخاب واحد ورودی ها

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ :
ورودی ۹۶ و ماقبل: ۱۳۹۹/۰۶/۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۱
ورودی ۹۷: ۱۳۹۹/۰۶/۲ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۲
ورودی ۹۸: ۱۳۹۹/۰۶/۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۳
ورودی ۹۹: ۱۳۹۹/۰۶/۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۴
متاخرین: ۱۳۹۹/۰۶/۷ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۷

پایان کلاس ها و امتحانات

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پایان كلاس ها: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
امتحانات: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

حذف و اضافه

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
حذف و اضافه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

+6000
دانشجویان
+82000
دانش آموختگان
+256
هیات علمی
+228
رشته ها
+100
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
+11
مدارس سما